Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ABAKUS TRAVEL S.C

OLGA KOPCZYŃSKA, MARCIN PODLASZ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) Abakus Travel s.c. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez spółkę Abakus Travel s.c. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http:// www.abakustravel.pl warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: http:// www.abakustravel.pl za pośrednictwem, którego spółka Abakus Travel s.c. świadczy usługi drogą elektroniczną oraz w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta Abakus Travel s.c.

4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Abakus Travel s.c. z siedzibą w Plewiskach , kod pocztowy 62-064, ul. Grunwaldzka 515a/2, NIP 7773076813. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób korzysta ze strony internetowej http://abakustravel.pl

5.Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://www.abakustravel.pl, będącej częścią Serwisu.

 

 II. DEFINICJE

 

1.Abakus Travel s.c lub Usługodawca – rozumie się przez to Abakus Travel s.c.. z siedzibą w Plewiskach, kod pocztowy62-064, ul. Grunwaldzka 515a/2  NIP 7773076813, REGON 300934638 świadcząca Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

2. Usługobiorca lub Użytkownik - oznacza każdego, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny sposób korzysta ze strony internetowej http://www.abakustravel.pl

3. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

4. Świadczenie usług droga elektroniczną - oznacza wykonywanie usługi przez Abakus Travel s.c., które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie odbiorcy, na odległość, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.

5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.

6. Informacja handlowa - oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku abakustravel.pl dostępną w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu wymaganego przez abakustravel.pl .Informacje handlowe dostępna w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. 7. Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

8.Organizatorzy turystyki – przedsiębiorcy organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny.

 

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

1. Abakus Travel s.c. działając zgodnie z art. 758 i następnych ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny jako agent turystyczny pośredniczy w sprzedaży imprez turystycznych organizatorów turystyki oraz pośredniczy w sprzedaży innych usług. Abakus Travel  S.C. nie świadczy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli jest to wyraźnie wskazane w informacjach handlowych zamieszczonych w Serwisie. Abakustravel.pl za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:

a) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące imprez turystycznych na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów turystyki na stronie Serwisu pod adresem http:// www.abakustravel.pl oraz zapewnia możliwości wyszukiwania, przeglądania oraz dokonywania zamówienia i zakupu imprez turystycznych organizatorów turystyki za pośrednictwem abakustravel.pl

b) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości zamówienia i zakupu imprez turystycznych organizatorów turystyki za pośrednictwem abakustravel.pl stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta (POK) oraz telefonicznie.

c) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usług świadczonych przez podmioty trzecie współpracujące z abakustravel.pl polegających na możliwości zawarcia umów ubezpieczenia,

d) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące kart podarunkowych oraz umożliwia ich zakup,

e) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usług świadczonych przez podmioty trzecie współpracujące z abakustravel.pl polegających na możliwości zarezerwowania parkingu przy lotnisku.

f) informuje o warunkach koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez Usługobiorcę usług oraz o wymogach korzystania z usług,

g) informuje o aktualnych promocjach dotyczących usług świadczonych przez abakustravel.pl,

h) udostępnia adresy stron internetowych i linki do stron podmiotów trzecich, umożliwiające zawieranie umów na usługi oferowane przez te podmioty,

i) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usługi Newsletter e-mail.

 

IV.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:

a) posiadać podłączenie do Internetu,

b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 47.0, Opera od wersji 32, Google Chrome w wersji 44.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 10.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

3. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych abakustravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.

4)Abakustravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze lub gdy za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana jest umowa, Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy swoich danych osobowych, w szczególności takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Abakus Travel s.c. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.).

3. Abakus Travel  s.c. przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez abakustravel.pl), które podane zostały przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Wysyłając formularz zamówienia do abakustravel.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez abakustravel.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez abakustravel.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez abakustravel.pl zawiera zakładka zawarta w Serwisie: Polityka Prywatności.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez abakustravel.pl za pośrednictwem Serwisu. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia przez abakustravel.pl W tym celu Użytkownik powinien zgłosić stosowne żądanie abakustravel.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do abakustravel.pl na adres biuro@abakustravel.pl

7.Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę abakustravel.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności. W takim przypadku abakustravel.pl zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.

 

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone w Serwisie.

2. Dokonanie przez Usługobiorcę zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu. abakustravel.pl zastrzega sobie skuteczność dokonania zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej od spełnienia przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Serwisie.

3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez abakustravel.pl umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Abakustravel.pl ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią. Abakustravel.pl nie ponosi on odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.

4.Korzystając z usług świadczonych przez abakustravel.pl za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczna przez abakustravel.pl za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

5.Szczegółowe zasady zawarcia i rozwiązania umowy w zakresie usług, które świadczy abakustravel.pl za pośrednictwem Serwisu zostały uregulowane w poszczególnych regulaminach odnoszących się do tych usług.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

1. Abakustravel.pl zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. Abakustravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności abakustravel.pl nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.

2. Abakustravel.pl ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług z powodu czynności renowacyjnych, konserwacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu.

3.Abakustravel.pl pozyskuje i przechowuje dane osobowe Usługobiorców zgodnie z prawem oraz w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom nieupoważnionym.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez abakustravel.pl za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminu odnoszącego się do poszczególnej usługi świadczonej w ramach Serwisu, a w trakcie zawierania i realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ich warunkami.

2. Korzystając z Serwisu Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

3.Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłączną odpowiedzialność, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

2. Reklamacja musi być złożona przez Usługobiorcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora świadczącego usługi lub adres  Abakus Travel wskazany w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@abakustravel.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.

4. Abakus Travel dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została w przekazana Organizatorowi usługi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

2. Abakus Travel s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, w każdym momencie ma prawo zrezygnować ze świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego Regulaminu i objęcie zapisami nowego Regulaminu dotychczas obowiązującej pomiędzy stronami umowy, Usługobiorca powinien złożyć oświadczenie Usługodawcy o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowym Regulaminie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował.

4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do abakustravel.pl i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej